آری صد البته این جام می بود

رقص جنون مدام با ساز و نی بود

آری صد البته برده دل مرا

چشمی که گفته اند چشمان وی بود

آری صد البته دل کرده دلبری

پس وعده ی وصال با یار کی بود؟

آری صد البته صبر است پیشه ام

تا شام هجر یار بی باده طی بود

آری صد البته آمد به این جهان

یاری که مژده اش در ماه دی بود

. . . 

...