من

نوازش کردن گل را

میان نم نم باران

و آواز قناری را

میان این همه یاران

و بوی عطر دلبر را

میان مشک آهوان

دوست میدارم

. . .