نمی دانم

از با تو بودن ها بنویسم

یا از تو شنیدن ها

از به تو رسیدن ها بنویسم

یا از تو بریدن ها

. . .

اما

می دانم

زندگیم از تو شنیدن ها بود و

امیدم به تو رسیدن ها

رویایم با تو بودن ها بود و

مرگم از من بریدن ها

. . .