آیا می شود روزی نظرش عوض شود . . .؟

.

.

نمی دانم اسم این سوال را چه بگذارم؟

یک خواب؟

یک آرزو؟

یک رویا؟

یا

.

.

یک معجزه؟