دنیا آنقدر ها هم که میگویند

گرد و کوچک نیست

چون نه او به جای اولش برگشته

و نه من از او نشانی پیدا کرده ام

. . .