برای یافتنت از خلوت خویش بیرون آمدم

و  رو به تمام افقها حرکت کردم

و  در مسیر آفتاب قدم گذاشتم

تا شاید نشانی از تو بیابم

غافل از اینکه

تو در سایه بودی . . .

نه ، تو خود ، سایه بودی

برای تمام خلوت نشینها

. . .