این شاخه به آن شاخه

بلبل شده آواره

دنبال گلش گردد

این عاشق بیچاره

غافل شده گل از او

هست یار دگر با او

مست است و خوش است این گل

بی گل شده این بلبل

گل با شمع و پروانه

بی بلبل دیوانه

با هم همگی مستند

در گوشه ی ویرانه

...