خیال کردم هر چی بیشتر دلش تنگ بشه

خوبه دیگه ازم دل نمی کنه

ولی اشتباه فکر می کردم

حالا انقدر دلش تنگ شده  که

دیگه تو دلش جا نمی شم