وقتی شنید دوسش دارم

گفت: سن و سالمون به هم نمی خوره

وقتی فهمید ازش بزرگترم

گفت: اخلاقمون به هم نمی خوره

وقتی فهمید متولد یک ماه هستیم

گفت: دلم پیش یکی دبگست.