ببخشید که خیلی وقته نیستم

چند وقتی است کوچ کرده ام ....

تا به خود بیایم طول میکشد...